Peningkatan System

Loading..

MALAY

Apa yang akan berlaku diantara 26hb sehingga 30hb September 2021

Sila ambil maklum bahawa imagine akan menjalani peningkatan sistem dari 26hb September 2021 bermula jam 8:30 malam hingga 30hb September 2021 jam 11:59 malam. Peningkatan sistem ini adalah untuk menggabungkan kedua-dua Aplikasi imagineBroadband and imagineMobile menjadi satu Aplikasi!

Sepanjang tempoh tarikh yang dinyatakan, Aplikasi dan Portal Web imagineBroaband, ImagineMobile akan tidak dapat digunakan.

Sila buat pembayaran bil awda dan pembelian Top Up / Boosters sebelum tarikh di atas untuk mengelakkan gangguan pada perkhidmatan awda.

Sebagai pelanggan bagaimana saya terjejas?

Dalam tempoh ini, awda tidak akan dapat mengakses perkhidmatan Aplikasi dan Portal Web imagineBroadband dan imagineMobile. Ini termasuk pekhidmatan seperti:
Top up, naik taraf pelan, pembayaran dan pemakaian bill.

Sila ambil maklum bahawa Perkhidmatan Porting juga tidak akan tersedia pada tarikh-tarikh tersebut.

Sebagai alternatif, untuk pelanggan Wish Mobile Prepaid, awda boleh membeli top up / Booster melalui saluran berikut:

 • Booster SMS
 • USSD
 • Penjual semula yang dibenarkan
 • MyBillpayment App
 • Payexpress pos

Perkhidmatan apa yang akan tersedia dalam tempoh ini?

 • Bayaran Bil melalui Aplikasi bank
 • Permohonan untuk Wish Mobile dan Dream Broadband dari cawangan imagine
 • Permohonan Dream Broadband melalui online
 • Pertanyaan Umum
 • Pembelian imagine Wish Prepaid Mobile Scratch Card
 • Pembelian voucher Nationwide Wifi
Sila ambil maklum bahawa sebarang pembayaran dan permohonan yang dibuat hanya akan di proses bermula 1hb Oktober.

BOLEHKAH SAYA MASIH MEMBUAT PERTANYAAN DALAM TEMPOH PENINGKATAN SISTEM INI?

Ya. Untuk sebarang pertanyaan lanjut, awda boleh menghubungi kami melalui Talk2Us, Chat2Us atau melalui sosial media kami.

Adakah terdapat gangguan pada perkhidmatan Wish Mobile dan Dream Broadband?

Selama tempoh aktiviti peningkatan system ini, perkhidmatan awda tidak akan terjejas.

Kami cadangankan awda untuk membuat pembayaran bil dan pembelian Top Up / Boosters sebelum tarikh di atas untuk mengelakkan gangguan pada perkhidmatan awda.

Bolehkah saya memohon perkhidmatan Wish Mobile dan / atau Dream Broadband semasa tempoh peningkatan sistem?

Ya, awda boleh membuat permohonan untuk Wish Mobile dan Dream Broadband. Akan tetapi, semua permohonan akan diproses bermula 1hb Oktober.

Bolehkah saya membuat pembayaran sebelum peningkatan sistem pada 26hb September 2021?

Sepanjang tarikh dinyatakan, Aplikasi dan Portal Web imagineBroaband, ImagineMobile tidak dapat digunakan. Kami cadangkan awda untuk membuat pembayaran sebelum peningkatan system, selewat-selewatnya pada 25hb September 2021.

Jika awda memilih Aplikasi perbankan untuk membuat pembayaran, sila buat pembayaran awal (sekurang-kurangnya 3 hari waktu bekerja sebelum tarik Peningkatan Sistem), untuk membolehkan jumlah tersebut masuk ke pihak imagine.

Sebarang pembayaran yang dibuat selepas hari tersebut hanya akan di proses bermula 1hb Oktober 2021.

Bolehkah saya membuat pembayaran di pusat imagine semasa tempoh peningkatan sistem?

Pembayaran masih boleh dibuat dari cawangan imagine pada tempoh peningkatan sistem. Disebabkan dengan pandemik Covid-19, kami sarankan awda untuk membuat pembayaran secara online, iaitu melalui aplikasi perbankan.

Sila ambil maklum bahawa sebarang pembayaran yang dibuat pada tempoh peningkatan sistem hanya akan di proses bermula 1hb Oktober 2021.

Kami sarankan awda untuk membuat pembayaran sebelum tarikh aktiviti tersebut. Jika awda membuat pembayaran melalui Aplikasi perbankan, sila buat pembayaran awal sekurang-kurangnya 3 hari waktu bekerja (sebelum tarikh Peningkatan Sistem) atau lebih awal untuk membolehkan pembayaran tersebut masuk ke pihak imagine.

Dimanakah saya boleh mengetahui berita terkini megenai Peningkatan Sistem?

Untuk maklumat terkini, ikuti laman media sosial imagine:

 • Instagram: @_imaginebn
 • Facebook: @imaginebn
 • Laman web di www.imagine.com.bn.

System Enhancement

Loading..

English

What is the system enhancement notice about?

Kindly be informed that imagine will be undergoing system enhancement on 26th September from 8:30PM to 30th September 2021 at 11:59PM. This activity will combine both imagineBroadband and imagineMobile Apps into one App!

During the above stated dates, the current imagineBroadband or imagineMobile App and Web portal will not be available.

Kindly make any necessary payments on your bill and purchase of top-ups or boosters before the abovementioned date to avoid any disruptions to your services.

How does this affect imagine customers?

During this period, imagineBroadband & imagineMobile App and Web Portal will not be available.

This includes the features such as:
Top-up, Upgrade, Payment, View of Usage, View of Bill etc.

Kindly take note that porting services will also be unavailable during this period. Alternatively, Wish Prepaid Mobile customers may purchase top-up/boosters via the following channels:

 • SMS
 • USSD (Short Codes)
 • Authorized resellers
 • Mybillpayment App
 • Payexpress pos

What services will be available during this period?

 1. Bill Payments via 3rd party banking app
 2. Broadband and mobile signups at imagine centre
 3. Broadband Online application
 4. General enquiries
 5. Purchase of imagine Wish Prepaid Mobile scratch cards
 6. Purchase of Nationwide Wi-Fi vouchers
Kindly take note that any payments and applications made, will only be processed from 1st October onwards

Can I still make an enquiry during this system enhancement period?

For any enquiries you may reach us at, Talk2Us at 111, Chat2Us or our social media.

Will this activity affect my broadband and/or mobile services?

Your broadband and/or mobile service will not be affected by this activity.

However, we do advice to make any necessary payments on your bill and purchase of top-ups or boosters before the abovementioned date to avoid any disruptions to your services.

Can I still apply for Mobile and/or Broadband services during the system enhancement period?

Yes, you can. However, all applications will only be processed from 1st October onwards.

Can I make online payments during this activity?

During the above stated dates, the current imagineBroadband or imagineMobile App and Web portal will not be available. Therefore, we advise to make payments prior to the System Enhancement date, latest by 25th September 2021.

If you opt for payment via 3rd party banking app/institution do make payments in advance (minimum of 3 working days before the System Enhancement date) to allow the amount to be reflected on imagine’s side as any payment made after the date will only be processed from 1st October 2021.

Can I make payment at imagine centres during this activity period?

Payments can still be made via any imagine centre during this period. However, due to current Covid-19 pandemic we strongly advise our customers to opt for online payment. Customers can make online payment via 3rd party banking app.

Please note that any payments made during the System Enhancement Period will only be processed from Friday 1st October 2021.

We recommend customer to make payment early before the activity date. If you opt for payments via 3rd party banking app, do allow 3 working days (before the System Enhancement date) or earlier for the payment to be received by imagine.

Where can I find out the latest news?

For the latest news, follow imagine’s social media accounts at

 • Instagram: @_imaginebn
 • Facebook: @imaginebn
 • imagine’s website at imagine.com.bn

Pengemaskinian Nombor Perkhidmatan Fixed Line / Fixed Line dan Dream Broadband

Loading..

MALAY

Saya menerima E-mel mengenai pengemaskinian nombor Perkhidmatan Fixed Line / Fixed Line & Dream Broadband saya.

Sebagai usaha untuk meningkatkan pengalaman awda, kami sukacita ingin memaklumkan bahawa kami akan melancarkan Aplikasi baru dimana kami akan menggabungkan Aplikasi Broadband dan Mobile menjadi satu Aplikasi.

Bermula 1hb Oktober 2021, kami akan mengemaskini Nombor Akaun perkhidmatan-perkhidmatan Fixed-Line / Fixed-Line & Dream Broadband awda.

Apakah perubahan yang ada pada Nombor Akaun saya?

Nombor Akaun Fixed Line / Fixed Line & Broadband awda pada masa ini terdiri daripada 4-6 digit (boleh didapati melalui aplikasi imagineBroadband atau Web Self Care (WSC) awda). Nombor Akaun baru awda akan dikemaskini menjadi 8 digit, dengan nombor tambahan di hadapan, seperti contoh di bawah:

Nombor Akaun Sekarang Nombor Akaun Baru
Dengan 4 digit 1234 50001234
Dengan 5 digit 12345 50012345
Dengan 6 digit 123456 50123456

Bagaimanakah cara menggunakan Nombor Akaun baru saya?

Awda akan memerlukan Nombor Akaun baru awda untuk menggunakan Aplikasi baru dari imagine. Sila pastikan bahawa awda mempunyai butiran di bawah untuk pendaftaran.

 • Nombor Akaun baru awda
 • Nombor invois awda dari bil terkini
Sebaik sahaja awda berjaya mendaftar, awda kini boleh menggunakan Aplikasi imagine yang baru untuk menyemak dan membuat pembayaran, pembelian top-up/booster Broadband and Mobile awda dan macam-macam lagi.

Adakah saya perlu menggunakan Nombor Akaun baru saya untuk membuat pembayaran melalui aplikasi perbankan?

Awda perlu menggunakan Nombor Akaun Fixed Line / Fixed Line & Broadband baru awda bermula dari 1hb Oktober.

Kami sarankan awda untuk menggunakan nombor akaun baru agar pembayaran dapat dibuat dengan lancar.

Apa yang akan berlaku pada Nombor Akaun saya sekarang?

Nombor akaun awda sekarang tidak akan dapat digunakan lagi bermula dari 1hb October 2021.

Adakah apa-apa perubahan dengan bil saya?

Bil awda tidak akan mengalami apa-apa perubahan.

Adakah apa-apa perubahan dengan kuota atau perkhidmatan saya sekarang?

Perkhidmatan atau kuota awda tidak akan mengalami apa-apa perubahan.

Bilakah aplikasi imagine baru dilancarkan?

Aplikasi imagine baru akan dilancarkan pada 1hb October 2021.

Saya memerlukan maklumat lebih lanjut mengenai pengekemaskini baru ini.

Untuk mengetahui lebih lanjut, awda boleh menghubungi melalui Talk2Us, Chat2Us atau laman media sosial kami.

Updated New Account Number Fixed Line and/or DreamBroadband

Loading..

English

What is the Email and SMS i received form imagine regarding my updated account number for my Fixed Line and/or Dream Broadband?

As we continuously strive to enhance your experience, we are pleased to announce that we will refresh our imagine App, where we will be combining both our imagineMobile and imagineBroadband App into one!

Effective 1st October 2021, we will be updating your Account Number for your Fixed Line and/or Dream Broadband service(s).

What are the changes to my current Fixed Line and/or Broadband Account Number?

Your current Fixed Line and/or Broadband Account Number consists of 4-6 digits (viewable via your current imagineBroadband App or Web Portal), whereas your new Broadband Account Number will be updated to contain a total of 8 digits. An additional prefix will be added to the front of your Account Number accordingly, example as below:

Current Account Number New Account Number
With 4 digits 1234 50001234
With 5 digits 12345 50012345
With 6 digits 123456 50123456

What can I do with this new Fixed Line and/or Broadband Account Number?

Your new Account Number is required to register to our new and improved imagine App where you can view bills and make payments, purchase top-ups and more for both Broadband and Mobile services.

As our app will be released soon, kindly ensure that you have the details below ready for registration purposes:

 1. Your new Account Number
 2. Your invoice number from the latest bill

Once you have successfully registered through our imagine web portal, you will then be able to use our new imagine App!

Do I need to use the new Account Number for other activities such as payments through 3rd party Banking App?

Yes, you are required to use your new Account Number effective 1st October 2021.

We suggest you use a new account number for the payment to be successful

What will happen to my current Account Number?

Your current account number will no longer be available from 1st October 2021 onwards.

Will there be any changes to my bill?

There will be no changes to your bill.

What will happen to my current quota and service?

There will be no changes to your service.

When is the new imagine App launching?

The refreshed imagine App will be launched on 1st October 2021.

I need more information regarding this new update

For more information, you may contact us at Talk2Us at 111 or Chat2Us or any of social media channel.